Почитувани партнери

Гаранцијата ќе се оствари со потврден гдранциски лист и сметка (фактура).
Давателот на гаранција, гарантира за сопствената и беспрекорна работа на производот во гарантниот период кои започнува со испорака на стоките до купувачот и трае:
TOTAL TOOLS : 1 Година за целиот програм основен за пневматски алат, компресори, агрегати кој имат 6 месеци гаранција. Пумпите за вода немат гаранција.

Давателот на гаранција се обврзува да ги сноси сите трошоци за отстранување дефекти и технички недостатоци што би можело да се случи за време на нормалната употреба на производот за периодот за кој се дава гаранцијата. Било каква штета која спаѓа во опсегот на гаранција, купувачот мора да го обавести овластениот сервисер. Давателот на гаранција гарантира дека купениот производот е технички со беспрекорно значење и квалитет. Ова гаранција не ги исклучува правата на потрошувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на стоки.

Давателот на гаранција не гарантира:

– Ако купувачот не постапил според упатствата за употреба на производот.
– Доколку во производот се вмеша лице кое нема наше овластување.
– Ако купувачот нестручно или несовесно се однесува со производот.
– Ако купувачот користи алатка која не е наменета за професионална
употреба во индустријата , трговијата или занаетчиството.
– Ја употребува за работа за која не наменета алатката.
– За делови што се подложни за трошење и делови за кои е пропишана редовно одржување и замена.

Гаранцијатa исто така не ги покрива дефектите предизвикани за време на транспортот по доставувањето на производот на купувачат, дефекти заради несоодветна инсталација и одржување, механички дефекти предизвикани од страдаа на корисникот, дефекти предизвикани од премногу низок или премногу висок напон и дефекти предизвикани од виша сила. Во случај ако гаранциското барање е неоправдано, купувачот е должен да ги плати гаранциските трошоци. Ако грешките не се отстранети во рок од 45 дена од денот кога производителот, продавачот или овластениот сервис го примил од купувачот барањето за отстранување на грешки, тогаш производителот гн стоката на купувачот бесплатно ги заменува со еднаква или слична беспрекорна стока, доколку во наведениот рок, стоката не е поправена или заменета со нова , купувачот може да побара враќавме или намалување на куповната цена.

Давателот на гаранцијата во однос на плачањето обезбедува одржување, резервни делови и приклучни уреди во рамките на законски пропишаниот рок.